Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Określający M.In. Zasady Zawierania Umów Sprzedaży Poprzez Sklep, Zawierający Najważniejsze Informacje O Sprzedawcy, Sklepie Oraz O Prawach Konsumenta.

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Sklep internetowy KAJ dostępny pod adresem internetowym https://vitoria.pl/ prowadzony jest przez VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8 KRS 0001103112, REGON 528499396, NIP 7282884716.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Wszelkie zdjęcia, opisy i znaki towarowe są zastrzeżone i należy otrzymać zgodę Sprzedawcy na ich wykorzystanie.

§2 Definicje

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
KONTO – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
SPRZEDAWCA – VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8 KRS 0001103112, REGON 528499396, NIP 7282884716
KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
SKLEP – sklep internetowy Vitoria prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://vitoria.pl/.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
TOWAR – dostępny w Sklepie produkt, w szczególności obuwie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny.
CENA – cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
NAJNIŻSZA CENA – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

§3 Kontakt Ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8
 2. Adres e-mail: sklep@vitoria.pl
 3. Telefon: +48 666 609 558
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16.

§4 Wymogi Techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§5 Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami odrębnego regulaminu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Koszt wysyłki (dostawy) Towaru ponosi Klient, zgodnie z wysokością przedstawioną Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Wysokość kosztów uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy i metody płatności.
 5. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których zasady zostaną przedstawione na stronie internetowej w sposób jasny i zrozumiały.

§6 Zakupy W Sklepie

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

§7 Forma Płatności

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić:
  1. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Przelewy24.pl
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za Zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

§8 Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i zgodnego z Umową.
 2. Zamówienia realizowane w 24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do paczkomatów InPost.

§9 Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.
  2. W którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10 Skutki Odstąpienia Od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wartość zwróconego przez niego Towaru. Zwrot będzie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca dokona zwrotu na konto bankowe podane przez klienta. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
 5. Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
 6. Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§11 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad i zgodne z Umową.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – roszczenia za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w szczególności korespondencyjnie lub elektronicznie na dane Sprzedawcy wskazane w § 3 Umowy. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) albo w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, może on:
  1. żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy
   Sprzedaży, gdy:

   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub wymianę Towaru;
   3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
   4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 7. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Z kolei, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 8. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na jego koszt na następujący adres:
  VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8 z dopiskiem „Reklamacja”.
 9. Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:
  VITORIA GROUP Sp. z o.o. 95-020 Stróża ul. Kolumny 8 z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Roszczenie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zawartą z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 13. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 14. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, inny niż Przedsiębiorca na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta –w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
 16. W przypadku Towarów nabytych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. W przypadku Towarów nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 .
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Dane Osobowe

 1. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie: https://vitoria.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§13 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.